DIR

המודל – (The Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based Model) מספק מסגרת טיפולית והערכתית בעבודה עם ילדים עם בעיות התפתחותיות ורגשיות שונות בכלל ולקויות על הקשת האוטיסטית בפרט. מטרות המודל הן לעזור לילדים עם קשיי התפתחות שונים לעבוד על מרכיבי הליבה שמאפשרים התפתחות חברתית, רגשית וקוגניטיבית תקינה במקום להתמקד רק בהתנהגויות או מיונמויות ספציפיות שהילד צריך לרכוש. המודל הוא כוללני ואינטנסיבי גם בצורה ההסתכלות שלו על הילד וגם ברמה בה הוא מערב עפ"י הצורך את הסביבה הטיפולית והתומכת של הילד כולל בני המשפחה, המטפלים, והמסגרת החינוכית בה הילד נמצא. המודל מאפשר גם לילדים עם קשיים התפתחותיים משמעותיים כמו ילדים על הקשת האוטיסטית לממש את הפוטנציאל שלהם להתייחס לאחרים בצורה חמה ואינטימית, לתקשר עימם בצורה משמעותית באמצעות מחוות ומילים ולפתח רמות חשיבה גבוהות הכוללות יכולות הפשטה ואמפתיה. המודל מבוסס על שלוש הנחות יסוד שקשורות זו בזו ומרכיבות את המודל (DIR):

 

1. התפתחות (Developmental)

גריספאן ווידר מתארים בספרם "טיפול באוטיזם" (2006), תשעה שלבים התפתחותיים המתארים את היכולות הרגשיות תפקודיות המתפתחות של הילד. יכולות אלו מבוססות על אינטראקציות רגשיות והן מספקות את הבסיס להתפתחות החשיבה, לתחושת העצמי ולהתמודדות עם פתרון בעיות.

השלבים הללו הם:

  • היכולת לוויסות קשב ועניין בעולם
  • היכולת למעורבות רגשית ויחסים אינטימיים
  • היכולת ליזימה ותקשורת הדדית (מעגלי תקשורת)
  • היכולת לפתירת בעיות תוך אינטראקציה נמשכת ותקשורת מורכבת
  • היכולת ליצירת רעיונות סימבולים
  • והיכולת לחיבור של רעיונות בצורה לוגית (חשיבה)

ילדים אמורים להשיג שלבים אלו בגיל 4-5, אך ייתכן וידרש יותר זמן לשלוט בהם בשל בעיות התפתחות שונות. בשלושת השלבים הבאים ישנה שונות רבה יותר בזמן רכישתם גם בקרב ילדים או מבוגרים ללא צרכים מיוחדים מוגדרים. אלו כוללים:

  • חשיבה רב סיבתית ומשולשת
  • חשיבה רגשית מובחנת (אפורה)
  • חשיבה רפלקטיבית

2. פרופיל אינדיווידואלי (Individual Difference)

מרכיב זה במודל כולל התייחסות מעמיקה להבדלים אינדווידואלים בין ילדים. מרגע הלידה אנו חשופים לגירויים חושיים שונים ומגיבים אליהם בצורה שונה בהתאם לבשלות המערכת הנוירולוגית, היכולות התנועתיות ותחושתיות שלנו ויכולת העיבוד של הגרויים. הבנה של נושאים כאלו כמו תכנון תנועתי, עיבוד שמיעתי וחזותי, וחוזקים וחולשות תנועתיים ותחושתיים מאפשרים להבין את צרכי הילד בצורה מדויקת יותר ולהתערב בצורה יעילה יותר.

3. אינטראקציה רגשית ובין אישית (Relationship)

מרכיב זה מתייחס למרכיבים רגשיים ובין אישיים בעולמו של הילד. המודל מתמקד ביכולתיו הרגשיות והחברתיות של הילד ליצור מערכות יחסים אפקטיביות (רגשיות) עם הורים, חברים, גננות ובני משפחה נוספים. כמו כן, ישנה הסתכלות על היכולת של הסביבה לספק לילד סביבה מותאמת לצרכיו הרגשיים התפתחותיים של הילד. המודל מדגיש את ה"אפקט" או הרגש כמרכיב מרכזי וקריטי בהתפתחות האנושית. רגשות, רצונות, ומוטיבצייות פנימיות הם המניעים את האדם לפעול. אינטראקציות רגשיות מותאמות הם אלו שמאפשרים לילד להתפתח ולצמוח.

 

מכון טיפולי התפתחותי רב תחומי

בהנהלת ד"ר עליזה ויג